ALGEMENE VOORWAARDEN


1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd.

1.1 “TATTOOPIM” tattooshop gevestigd te Alkmaar aan de Koelmalaan 310, 1813JE , 0636059554.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan“TATTOOPIM”   tot het laten aanbrengen van een tatoeage alsook die door “TATTOOPIM” wordt behandeld of aan wie “TATTOOPIM”  producten of diensten levert.

1.3 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen “TATTOOPIM” en opdrachtgever tot levering van producten of diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een tatoeage, piercing of andere cosmetische behandeling.
 
2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen “TATTOOPIM” en opdrachtgever, waarbij “TATTOOPIM” als (potentieel) verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt. Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van “TATTOOPIM” worden afgeweken.

2.2 Alle leveringen van producten en/of diensten door “TATTOOPIM” worden zonder enige uitzondering geleverd door “TATTOOPIM” en nimmer door de afzonderlijk handelende personen die door of namens “TATTOOPIM” zijn ingeschakeld.

2.3 De opdrachtgever die een overeenkomst met “TATTOOPIM” aangaat, gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door “TATTOOPIM” gehanteerde algemene voorwaarden.
 
3. Eigen verantwoording en eigen risico
3.1 Alle opdrachten van opdrachtgever aan “TATTOOPIM” worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van opdrachtgever.

3.2 Door opdracht te geven aan “TATTOOPIM”  tot het aanbrengen van een tatoeage, of een andere cosmetische behandeling verklaart opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is opdrachtgever bekend dat de door of namens “TATTOOPIM” aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.

3.3 Door opdracht te geven aan “TATTOOPIM” tot het aanbrengen van een tatoeage, of een andere cosmetische behandeling verklaart opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloedoverdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van de medewerkers van “TATTOOPIM” of derden in gevaar kan brengen.

3.4 Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 16 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage  door “TATTOOPIM” te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen.

3.5 “TATTOOPIM” behandelt geen kinderen jonger dan 16 jaar, ook niet met toestemming van ouder/verzorger.

3.6 “TATTOOPIM” heeft altijd het recht om aan opdrachtgever te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te maken en te bewaren. Indien de opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft “TATTOOPIM” het recht de opdracht te weigeren.
 
4. Aansprakelijkheid
4.1 Door opdracht te geven aan “TATTOOPIM” erkent opdrachtgever dat “TATTOOPIM”  een inspanningsverbintenis heeft. “TATTOOPIM” zal zich er naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. “TATTOOPIM” kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. “TATTOOPIM”  is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten.

4.2 Voor het geval “TATTOOPIM” aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat “TATTOOPIM” voor de betreffende levering van producten of diensten aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

4.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken. Respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede “TATTOOPIM” terzake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle terzake relevante informatie.

4.4  “TATTOOPIM” bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar medewerkers en eventuele derden voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.
 
5. Garantie
“TATTOOPIM” gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen.
Opdrachtgever kan tot maximaal 6 weken na het zetten van de tatoeage contact opnemen voor een gratis  nakijk afspraak .
Na deze 6 weken worden er kosten in rekening gebracht.
 
6. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
6.1 Op deze algemene voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

6.2 Geschillen tussen “TATTOOPIM” en opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de competente rechter van de Rechtbank te Alkmaar, behoudens indien “TATTOOPIM” als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van opdrachtgever.
 
7. Conversie
Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
 
8. Slotbepaling
Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van alle medewerkers van “TATTOOPIM” en niet haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. Dit beding kan nimmer worden verstaan als enige erkenning dat de bedoelde medewerkers voor de uitvoering van de overeenkomst op persoonlijke titel hebben gehandeld.
 
9. Zelfstandig werkende tattoo-artiesten die bij “TATTOOPIM” een ruimte huren, zijn verantwoordelijk voor hun eigen algemene voorwaarden en kunnen hierbij geen beroep doen op de algemene voorwaarden opgemaakt door “TATTOOPIM” .
 
                                                 de "TATTOOPIM"crew